Ekonomi, vuorineuvos, kauppat tri. (h.c.) Lasse Kurkilahti

Lasse Kurkilahti on toiminut 25 vuotta eri suomalaisten yritystenylimmän johdon tehtävissä. Hän on saanut tunnustusta erityisestitoiminnastaan haastavien muutostilanteiden ihmisläheisenä muu-tosjohtajana. Lasse Kurkilahdella on 30 vuoden mittainen halli-tustyöskentelyura. Tämä aikana hän on toiminut lukuisten mer-kittävien sekä suomalaisten että ulkomaisten yritysten hallitus-ten jäsenenä ja puheenjohtajana ja panostanut aktiivisesti näi-den yritysten kehittämiseen. Mukana on ollut sekä suuria että viime aikoina myös useita innovatiivisia start-up -yrityksiä.Viimeiseksi hän toimi Kemira Oyj:n pääjohtajana, jossa hänen johdollaan yritystä suunnattiin kohtaamaan globaalin liiketoimin-nan haasteet ja kehittymään parhaaksi sen valitsemilla liiketoi-minta-alueilla. Kehittämisessä avainasemassa oli myös kustannus-tehokkuuden jatkuva parantaminen.Sitä ennen Kurkilahti johti pitkään Nokian Renkaat Oyj:tä, jossa hänen asiakaslähtöisyyteen ja henkilöstön päätöksentekoon mu-kaan ottamiseen perustuva johtamistyylinsä tuli suuren yleisöntietoisuuteen. Lisäksi Lasse Kurkilahti on toiminut Are Oy:n, Raisio-Yhtymän ja Elcoteq Oyj:n toimitusjohtajana. Lasse Kurkilahden ajatuksiin voi tutustua myös hänen yhdessä Toivo Äijön kanssa kirjoittamien strategisen johtamisen oppaiden avulla: ”Ui tai Uppoa - suomalaisyritykset globaalitalouden hyökyaallossa” (WSOYpro 2007) ja ”Selviydy tai sukella - kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla” (Talentum 2007).

Ari Supperi, M.Sc., Partner

Consorico FinCosta S.A:n (San José, Costa Rica) toimitusjohtaja ja pääomistaja vuodesta 1997 lähtien. Erikoisosaamisalueina, mm. Enterprise Systems Architecture, Advanced Distributed Realtime systems ja Tietoturvatekniikka Suunnitellut ja toimittanut useita laajoja systeemiratkaisuja alueen valtiollisille organisaatioille ja yrityksille. Edustanut eurooppalaisia ICT alan yrityksiä alueella. Taustaltaan luonnontieteiden maisteri meteorologian alalta. Toiminut uransa alussa erikoisasiantuntijana ja kouluttajana YK:n kanasinvälisessä tutkimusprojekteissa Latinalaisessa Amerikassa.

Marja-Liisa Sarkki, KTM, Partner

Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus Fintra (Vientikoulutussäätiö) vv. 1979-2010, valmennuspäällikkö, mm. palvelu- ja kulttuurivientiohjelmien kehittäjä ja vetäjä, useita ESR-projekteja eri ELY-keskusten kanssa Top Trainers Finland Oy, projektipäällikkö 1.8.2010-, konsultti, vastuualueena erityisesti yrityksen toteuttamien ESR-projektien hallinnointi. Koulutusalan kokemusta vuodesta 1979, erityisesti pk-yritysten ohjelmissa, vetänyt satoja koulutusohjelmia mm. eli ELY-keskusten koulutusprojekteja vuodesta 1989 alkaen. Kouluttajana itse vetämien ohjelmien lisäksi muissa Fintran ohjelmissa erityisesti tiedon hankinnasta ja hallinnasta Kouluttajana Tekesin Serve-ohjelmassa palveluviennistä sekä Turun ja Tampereen ammattikorkeakouluissa kulttuurivien-nistä 2009-2010. Näyttötutkinnon suorittajien ohjausta ja osaamisen kehittämisen konsultointia vuodesta 2005.

Leena Toivonen, Ekonomi, Partner

Senior partner, Fintra koulutuspäällikkö, kehitysjoihtaja, varatoimitusjohtaja 1977-2004, Top Trainers Finland Oy, partner 2004-, erityisosaaminen: pk-yritysten kehittäminen ja projektijohtaminen.Kouluttajana erilaisissa kv.kaupan seminaareissa ja yrityskoh-taisissa valmennuksissa niin pk-yrityksille kuin isoille kansain-välisille yrityksille vuodesta 1975 lähtien ja edelleen. Viimeisen kolmen vuoden aikana toteuttanut professori Äijönkanssa pk-valmennuksia PK-Jokolle ja Tampereen ELY-keskuk-selle sekä useampia laajoja sisäisiä akatemioita Consolis Ltd:lle (Osallistujat 13 maasta).

Ilkka Lassila, Chairman of the board Zonga Oy

Vahva käytännön yrittäjyys-, valmennus- ja konsultointikokemus mm. startup-yritysten kasvattamisessa, johtamisessa liiketoimin-takonseptin hallinnassa, myynnissä, kansainvälistymisessä sekä teknologiajohtamisessa (esim. tietotekniikan koulutustehtäviä mm. avoimen lähdekoodin alueelta) lukuisissa yrityksissä. JBoss-sertifikaatti OpenSource koulutuksiin JAB Oy:ssä. TrueConcept Oy:n osalta toteuttanut lukuisia liiketoimin-takonseptin hallintaan ja mittaamiseen liittyviä koulutuksia ja hankkeita. Lisäksi runsaasti coaching- ja valmennuskokemusta urheiluliiketoiminnan parissa. Myyntivalmennus ja kansainvälistymiskokemusta Zonga Oy:ssä sekä Mobile Advertising Solution MAS Oy:ssä. Advisori- ja hallitustoimintakokemusta monessa eri Start-Up yrityksessä.

Tommi Hokkanen, DI

Yli kymmenen vuoden koulutus- , konsultointi- ja valmennus-kokemus eri bisnesalueilla ml. myynti, teknologiajohtaminen sekä leadership. Asiakaskunta on koostunut pääasiassa ITC ja telealan yrityksistä (ml. Nokia, TeliaSonera, Elisa ja DNA) sekä toissijaisesti myös matkailu-, ravitsemus- ja kaupanalan yrityksissä. Myyntikoulukseen on kuuulunut on kuulunut mm. myynti-henkilöstön valmennusta 16 eri maassa kattaen esimerkiksi kulttuurierojen ymmärtämisen ja huomioon ottamisen bis-neksessä yleensä ja myyntiviestinnässä erityisesti. Yritysten kansainvälisen kasvuprosessin konsultointituki.Oma käytännön yrittäjyys-, kasvubisnes- ja kansainvälistymis- kokemus: start-up yrityksen (Zonga Ltd.) perustaminen, rahoit- taminen, kasvattaminen ja kansainvälisen toiminnan laajentaminen.